Adatkezelő

Neve: Mile Kft.

Cím: 1104 Budapest, Mádi u. 52.

Adatkezelő képviselője: Mile Andor

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: milekft@mile-kft.hu


A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén. 


Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve az adatkezelés jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

Adatkezelés célja

Rendezvényre való regisztráció és ennek keretében


Az adatkezelő meghívott vevői, szerződéses partnerei kapcsolattartói vagy a partner cégek által delegált magánszemélyek, munkavállalói és a meghívottak családtagjainak adatainak regisztrálása. A rendezvényen való részvétel feltétele a regisztráció és a regisztrálttal együtt érkező vendégek számának megadása.


Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: 

    • Név

    • Cégnév

    • Beosztás

    • Email cím

    • Telefonszám

    • Felnőtt vendégek száma

    • Gyermekkorú (16 év alatti) vendégek száma


Rendezvény fotó, videó dokumentálása

Az adatkezelő a rendezvény eseményeiről fotó és videofelvételeket készít, melyeket az Adatkezelő weboldalán és Facebook oldalán publikál.

A résztvevő kifejezetten hozzájárul a róla készült képek és videófelvételek fenti médiumokon ez eseményt követően a publikáláshoz. 

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása

    • Fénykép

    • Videófelvétel


Partner kapcsolattartási adatok tisztítása: 

Az Adatkezelő a vevői és szerződött partnerei által a rendezvényre delegált kapcsolattartók elérhetőségeinek adatait összeveti saját kapcsolattartási adatbázisával és frissíti azokat a rendezvény kapcsán megadott adatokkal. 

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartási adatok naprakészen tartása.

A kezelt adatok köre: 

    • Név

    • Cégnév

    • Beosztás

    • Email cím

    • Telefonszám


Elektronikus megfigyelő rendszer üzemeltetése az alábbiak védelmére: 

    • Az Adatkezelő telephelyének biztonsági megóvása

    • Az Adatkezelő vagyoni javainak megóvása

    • Az Adatkezelő munkavállalóinak és látogatóinak testi épségének és vagyoni javainak megóvása

    • Az esetlegesen előforduló balesetek, bűncselekmények körülményeinek kivizsgálása


Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása mely jelen esetben cselekedetben nyilvánul meg, azaz a kamerás megfigyelésre történő felhívás ellenére az Adatkezelő területre belép.

A tevekénységet az Adatkezelő a 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény (Szvtv.) rendelkezéseinek betartásával összhangban végzi. 


A kezelt adatok köre: 

    • A természetes személy képe, mozgóképfelvétele (továbbiakban együtt felvétel) 


Érintettek köre

Az adatkezelő meghívott vevői, szerződéses partnerei kapcsolattartói vagy a partner cégek által delegált magánszemélyek, munkavállalóit és a meghívottak családtagjai.

Gyermekek

A termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.


Az adatkezelés időtartama


    • Hozzájárulás esetén: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum 3 évig.

    • Jogos érdek esetén: az Érintett tiltakozásáig

    • Az adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszerben tárolt felvételeket a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény törvény(Szvtv.)  rendelkezéseiben meghatározott ideig tárolja. 

Az elektronikus megfigyelő rendszer által felvett felvételek tekintetébent az Adatkezelő az alábbi megőrzési időket alkalmazza:

    • Általános esteben 3 nap

    • Az adatkezelő vagyontárgyainak sérelme vagy sérelmének gyanúja esetén a felvételek felhasználása esetén a cél eléréséhez szükséges legrövidebb időtartamig

A tárolási időtartam leteltét követően a felvételek megsemmisítésre kerülnek.


Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás


Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.

A címzettek kategóriái: Rendezvényszervező, Fotó Videó szolgáltató, Hosztesz szolgáltató, Vagyonvédelmi szolgáltató


Az adatok megismerésére jogosultak köre


A megismert adatokat az adatkezelő a 6.pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.


A felvételeket az adatkezelő a 6.pontban megjelölt Vagyonvédelmi szolgáltató kivételével harmadik félnek nem adja át. A felvételeket csak az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.


Az elektronikus megfigyelő rendszer által korábban rögzített felvételekhez az Adatvédelmi Felelős, a Biztonsági vezető, az IT üzemeltető és a vezérigazgató férhet hozzá. Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételekhez a fent említett valamely személy jelenlétében hozzáférhet. A hozzáférést minden esetben a Adatvédelmi felelősnél írásban kell kérelmeznie. 


Az Adatkezelő a betekintés tényéről minden esetben jegyzőkönyvet készít, melyet a társaság 1évig tárol.  


Az elektronikus megfigyelő rendszer képeinek korlátozására jogosultak


Az elektronikus megfigyelő rendszer által rögzített felvételek korlátozása csak olyan esetekben valósítható meg, ha az Adatkezelő olyan eseményt észlelt, amely valószínűsíthetően veszélyezteti az elektronikus megfigyelő rendszer által elérni kívánt célt.


Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételek kezelése korlátozható.  A Érintettnek az Adatvédelmi felelősnél írásban kell kérelmeznie a zárolást, megjelölve annak célját és a várható időtartamát. 

Az Adatkezelő zárolási folyamat minden lépéséről jegyzőkönyvet készít, melyet az Adatkezelő   1 évig tárol.


Az érintettek jogai


Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,

    • kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,

    • kérheti adatainak helyesbítését,

    • tájékoztatást kérhet az adatkezelésről

    • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,


Érintett fenti jogaival bármikor élhet. 

Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára. 

    • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli. 

    • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. 


A tájékoztatás költsége


A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja. 

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

    • Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj. 

    • A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva. 

    • Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.


Tájékoztatás megtagadása


Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy az Szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.


Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha

    • egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.


Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.  

Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.


Adatok nyilvánosságra hozatala


Az adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszer felvételeit nem hozza nyilvánosságra. 


Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére


Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait és a felvételeket az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.


Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás


Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályok elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:


    • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;

    • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;

    • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról; 

    • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.


Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.


Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.


Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.


Jogorvoslat

Bármely érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is, az adatkezelő vagy az Érintett lakóhelye szerint illetékes bíróságon, mely eljárás illetékmentes és melynek során a bíróság soron kívül jár el.  

Az Érintett a fentieken túl panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 


Elnök: dr. Péterfalvi Attila, 
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 
Elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu