TRACCS3

CS3 Csúszó saru papa 2,8x0,5 0,5-1mm2

Nettó ár / db
14 Ft + ÁFA
+
TRACCS5

CS5 Csúszó saru papa 4,8x0,5 0,5-1mm2

Nettó ár / db
14 Ft + ÁFA
+
TRACCS6

CS6 Csúszó saru papa 6,3x0,8 1-2,5mm2

Nettó ár / db
14 Ft + ÁFA
+
ENER843104

CS6 Csúszó saru papa 6,3x0,8 1,5-2,5mm2 PK 2,5-M608

Nettó ár / db
23 Ft + ÁFA
+
TRACCS6B

CS6B SZIGETELETLEN CSUSZÓ SARU

Nettó ár / db
18 Ft + ÁFA
+
TRACCSH3

CSH3 Csúszó saru 2,8x0,5 0,5-1mm2

Nettó ár / db
15 Ft + ÁFA
+
TRACCSH5

CSH5 Csúszó saru 4,8x0,5 0,5-1mm2

Nettó ár / db
14 Ft + ÁFA
+
TRACCSH6

CSH6 Csúszó saru 6,3x0,8 1-2,5mm2

Nettó ár / db
14 Ft + ÁFA
+
HAUP280004

CSH6 Csúszó saru 6,3x0,8 1-2,5mm2 280004

Nettó ár / db
34 Ft + ÁFA
+
TRACCSH6-B

CSH6B SZIGETELETLEN CS.HÜVELY

Nettó ár / db
17 Ft + ÁFA
+
HAUP280111

Csúszó saru raszter nyelvvel 6,3x0,8 0,5-1mm2 280111

Nettó ár / db
33 Ft + ÁFA
+
WEID9200590000

Csúszósaru dugó 2,5mm2 6,3x0,8mm kék (LIF2,5M638R)

Nettó ár / db
24 Ft + ÁFA
+