Általános Szerződési Feltételek - E-mile

Általános Szerződési Feltételek

Verziók: 2022.04.04.
1. Általános rész
Jelen Általános Üzleti Feltételek a MILE Ipari Elektro-Nagykereskedés Kft. (a továbbiakban MILE Kft.) által történő értékesítések során alkalmazott eladási és szállítási feltételek összességét tartalmazza. A Vevő ettől eltérő Általános Szerződési Feltételei vagy egyéb korlátozásai a MILE Kft. felé nem érvényesek, kivéve abban az esetben, ha ahhoz a MILE Kft. írásban hozzájárul. A felek folyamatos, hosszabb távú együttműködése esetén a MILE Kft. keretszerződés kötésével lehetővé teszi az Általános Szállítási Feltételektől esetenkénti megrendelések esetén történő automatikus eltérést. Keretszerződés kötésével egyéb kedvezmények is elérhetővé válnak. Jelen Általános Üzleti Feltételek területi hatálya a Magyar Köztársaság területe.

2. Ajánlatok, megrendelések
A MILE Kft. az aktuális árlistájában közzétett árakat érvényes árajánlatnak tekinti. Az árlisták az új árlista megjelenéséig vannak érvényben. A MILE Kft. fenntartja magának a jogot az árlista külön értesítés nélküli megváltoztatására. A Vevő kérésére a MILE Kft. egyedi árajánlatot adhat, amennyiben ezen árajánlaton külön érvényességi határidő nincs feltüntetve, úgy az ajánlat érvényességi határideje 15 nap. A MILE Kft. ajánlatai ár, mennyiség, szállítási határidő és szállítási lehetőség tekintetében kötelezettség nélküliek. A MILE Kft. megrendelést elfogad szóban – csak raktárkészleti termék esetében - és írásban is. A Vevő törekszik arra, hogy ajánlatkéréseit, megrendeléseit pontosan specifikálva, időben eljuttassa a MILE Kft. felé. A MILE Kft. a beérkezett megrendeléseket rövid határidőn belül Vevő felé a megrendeléssel azonos módon visszaigazolja. Amennyiben a MILE Kft. nem tudja Vevő megrendelését teljesíteni, úgy erről a tudomására jutást követően köteles őt rövid határidőn belül, a megrendeléssel azonos módon értesíteni. Vevő megrendelései a MILE Kft. számára a MILE Kft. írásbeli vagy nyomtatott visszaigazolásával (számla, vagy szállítólevél is ide tartoznak) válnak kötelező érvényűvé. Ettől a feltételtől való bármilyen eltérés csak a Felek külön erre irányuló írásbeli megállapodása alapján lehetséges. Mile Kft. a nem raktárkészleti termékek esetében csak gyári egységcsomagolással igazolja vissza Vevő rendelését. A MILE Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ár és áru mennyisége tekintetében tett ajánlatait – amennyiben a változások nem haladják meg az eredeti ajánlat szerinti ár és mennyiség 10%-át – módosítsa és ezt a megrendelést követő 2 munkanapon belül Vevővel írásban közölje.

3. Elállás
A Vevői megrendelés módosítása vagy lemondása a Vevő részéről kizárólag írásban lehetséges. A megrendelést törölni raktárkészleti termékek esetében a megrendelés időpontjától számított 24 órán belül korlátozás nélkül lehetséges, megrendeléstől számított 24 órán túli lemondás esetében 20%-os stornódíj kerül felszámításra a Vevő részére. Amennyiben a rendelés nem-raktárkészleti anyagra vagy egyedi termékre vonatkozik, a Mile Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a nem elhárítható felmerült költségeit teljes mértékben a Vevőre hárítsa.

4. Vételár és fizetési feltételek
Vételáron a MILE Kft. által megjelölt telephelyen átvett termék, csomagolás nélküli, a mindenkor érvényes jogszabályokban szabályozott forgalmi adó nélküli ára értendő. A MILE Kft. által eladott áruk átvételét Vevő szabályszerű aláírásával, valamint az átvétel dátumával kell igazolja a MILE Kft. által kibocsátott szállítólevélen. Amennyiben a Vevő előbbi kötelezettségének nem tesz eleget, az a MILE Kft. felé fennálló fizetési kötelezettségét nem érinti. A MILE Kft. amennyiben az rendelkezésre áll, a szállítólevél alapján állítja ki a számlát és ezt követően postázza a Vevő részére. A Vevő által aláírt szállítólevél hiánya a számla kiállításának nem képezi akadályát. Amennyiben a MILE Kft. a számlát postai úton küldi meg, abban az esetben a számla kézbesítésének napja a feladástól számított 5. munkanap. A MILE Kft. nem köteles a számláját ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Amennyiben a Vevő a könyvelt postai küldemény formájában megküldött számlát nem veszi át, az a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni és a
késedelem jelen szerződésben írt jogkövetkezményei minden további feltétel nélkül beállnak. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az elküldést a MILE Kft. e célból vezetett nyilvántartása igazolja. A fizetés módját – amennyiben az nem kerül külön éves keret megállapodásban rögzítésre - a Vevő részére adott eseti visszaigazolásban adja meg a Mile Kft. Késedelmes fizetés esetén a MILE Kft. késedelmi kamatot számíthat fel a Vevő felé, amelynek mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. Amennyiben a Vevő részére külön megállapodás alapján bónusz kerülne elszámolásra, a Mile Kft. jogosult a késedelmi kamattal azt kompenzálni. Késedelem esetén a MILE Kft. fenntartja a további teljesítéstől való elállás jogát, ezen túlmenően a szerződéses jogviszonyból eredő tartozások azonnal esedékessé válnak. Fizetési határidő lejárta utáni tartozás esetén a MILE Kft-nek jogában áll a Vevő időközbeni ajánlatkéréseit visszautasítani, illetve jogában áll a Vevőtől a továbbiakban csak készpénzben
történő teljesítést elfogadni. Tehát a Vevő késedelmes fizetése esetén továbbá abban az esetben is, amennyiben szállítói, vagy bármely egyéb információs forrásból a MILE Kft. tudomására jut, hogy a Vevő fizetőképessége, vagy fizetőkészsége megváltozott, bizonytalan, a MILE Kft. a Vevő által újonnan már megrendelt és a MILE Kft. által vissza is igazolt újabb áruértékesítést jogában áll szüneteltetni vagy megtagadni, mely esetben a MILE Kft. jogosult az addig átadott termékek ellenértékét, a késedelmi kamatokat, valamint a követelés behajtásával kapcsolatosan felmerült mindennemű költségét a Vevővel szemben érvényesíteni. A MILE Kft. hasonló körülmények fennállása esetén jogosult a Vevő fizetési határidejét csökkenteni, vagy a szerződésszegés jogkövetkezményei nélkül visszautasítani a szállítást. Felek rögzítik, hogy az előbbiek megvalósulása esetén (áruértékesítés szüneteltetése vagy megtagadása) a Vevő a MILE Kft-től csak
akkor követelheti az újonnan megrendelt termékek átadását, ha és amennyiben az újonnan megrendelt termékek ellenértékét legkésőbb az átadás-átvételkor megfizeti, illetőleg azok ellenértékét a MILE Kft. számláján az átadás-átvételig jóváírják. Minden fizetést, előleget vagy előzetes fizetéseket forgalmi adóval együtt kell teljesíteni. A fizetések csak azt követően válnak teljesítetté, amikor a teljes, esetleges késedelmi kamatokkal és a késedelmes teljesítésre tekintettel felmerülő költségekkel is megnövelt összeg a MILE Kft. bankszámláján (Citibank 10800007-10000000-11591019) rendelkezésre áll. A Vevő visszatartási joga kizárt. A Vevő csak nem vitatott vagy jogerős követeléseket számíthat be.

5. Teljesítés
A Termékek átadására a MILE Kft. vagy megbízottja jogosult. A termékek átvételére a Vevő képviselője vagy megbízottja jogosult. Amennyiben a Vevő képviselője nem személyesen veszi át a termékeket a megadott teljesítési helyen, úgy a Vevő bélyegzőjével rendelkező bármely átvevő személyt a megrendelő teljes joggal eljáró és meghatalmazott képviselőjének kell tekinteni. Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg egymással, az árukat a MILE Kft. a saját telephelyén adja át – importált anyagok esetében már vámkezelten. A Vevő köteles a megrendelt áru elszállításáról maga gondoskodni. A Vevő a járművet a megadott szállítási napon olyan időben köteles kiállítani, hogy az áru járműbe történő berakására elegendő idő álljon rendelkezésre. Amennyiben a MILE Kft. a Vevő címére szállítja le az árut, úgy – eltérő megállapodás hiányában – a Vevő köteles gondoskodni az áru lerakásához szükséges eszközökről. Kiszállítással kért megrendelések esetén Mile Kft. nettó 40 ezer HUF napi rendelési érték felett ingyenesen szállít ki, alatt szállítási költség kerül felszámításra. Szállítási díj
tekintetében azonban kivételt képeznek, a nettó 40 ezer HUF rendelési értéket meghaladó, de túlméretes-, ill. a szokásos szállítási terjedelmet jelentős mértékben túllépő szállítmányok esetei. Ezen esetekben a Mile Kft. a Vevővel előre, egyedileg megtárgyaltak szerint fogja teljesíteni a kiszállítást. Külső szállítmányozóval történő szállítás esetén a Vevő a szállítmányozó cégtől nem az egyes termékek, hanem egy küldemény átvételére kötelezi magát. A küldemény komplettségére vonatkozó esetleges reklamációjával a Mile Vevőszolgálatához (tel: 36-1-433-0300, ill. fax: 36-1-431-9817) fordulhat a küldemény átvételétől számított 24 órán belül. Ha a Vevő a teljesítés napján az árut nem veszi át, azt a MILE Kft. a Vevő kockázatára és költségére tárolja, a tárolási díj külön felszámítása mellett.
Amennyiben a Vevő saját maga kívánta a megrendelt termékeket elszállítani a Mile Kft. telephelyéről, de azt a készleten lévő áru esetében 2 napon belül, illetve az áru beérkezéséről szóló kiértesítést követően 2 napon belül nem teszi meg akkor a Mile Kft. külön értesítés nélkül leszállítja és kiszámlázza azt a Vevő telephelyére. A MILE Kft. lehetővé teszi a Vevő részére a rendelt termék minőségét bemutató mintadarabok megtekintését. Amennyiben a Vevő nem él ezzel a jogával, úgy a MILE Kft. a megrendelt terméket minőségileg és tartalmilag elfogadottnak tekinti. Vevő a „Vevői kiszállítási adatlapon” köteles megadni az általa megrendelt termékek átvételére jogosult személyek adatait. Amennyiben a személyekben - vagy azok adataiban - változás áll be, úgy Vevő köteles arról Mile Kft.- t haladéktalanul értesíteni. Az értesítés elmaradásából eredő esetleges károkért és jogi következményeiért Mile Kft. nem vállal felelősséget. Az ajánlatban és árlistákban szereplő árak hagyományos csomagolással értendők. A veszélyes áruk csomagolása az erre vonatkozó hivatkozást tartalmazza. A Vevő kérésére adott olyan csomagolás, amely a hagyományos csomagolástól eltér, ártöbbletet von maga után. A MILE Kft. a csomagolóanyagot semmilyen esetben nem veszi vissza.
A Vevő nem jogosult a megvásárolt árukat átcsomagolni, átszerelni, bármilyen egyéb, más módon átalakítást végrehajtani rajta. A Vevő kívánságára a MILE Kft. technikai szaktanácsadással szolgál az általa forgalmazott termékekkel kapcsolatban. A kábelek értékesítésénél a szállításhoz felhasznált fa és fém kábeldobok esetében a Mile Kft. „Dobkezelési szabályzat”-ban foglaltak a mérvadók.

6. Tulajdonviszonyok
A MILE Kft. által a Vevő részére átadott szerződéses termékek a vételár a Vevő általi teljes kiegyenlítéséig a MILE Kft. tulajdonában maradnak. A MILE Kft-nek jogában áll a tulajdonjog fenntartással átadott árut póthatáridő kitűzése és a szerződéstől való elállás nélkül a Vevőtől visszakövetelni, amennyiben a Vevő a MILE Kft-vel szemben fennálló kötelezettségei teljesítésével késedelembe esik. A tulajdonjog fenntartása alatt átadott áru visszavétele akkor jelenti egyben a szerződéstől való elállást is, ha a MILE Kft. erről kifejezetten írásban nyilatkozik. Mindaddig, amíg a MILE Kft-vel szembeni kötelezettségeit szabályszerűen teljesíti, Vevő jogosult arra, hogy a rendes üzletmenet keretében rendelkezzen a tulajdonjog-fenntartással átadott áru felett. A Vevő saját költségére köteles az árut gondosan kezelni, tűztől, nedvességtől, lopástól óvni. Ha szükséges, karbantartási és felügyeleti tevékenységet köteles saját költségére megfelelő időben
végeztetni. A Vevő nem jogosult azonban az ilyen áru elzálogosítására, biztosítéki tulajdon átruházására, vagy egyéb megterhelésekre.
7. Reklamáció és Szavatossági igények bejelentése Vevő az áru átvételekor a szállítólevél szerint tételes átvételre kötelezett. (Külső szállítmányozó esetében 24 órán belül kell az esetleges eltérést jelezni Mile Vevőszolgálat részére.) Az áru megrendelés szerinti hiánytalan átvételét aláírásával és bélyegzőjével igazolja a szállítólevélen. A szavatossági igényeket a MILE Kft. csak akkor veszi figyelembe, ha azok megtételére haladéktalanul – legkésőbb azonban az áru átvételét követő 8 naptári napon belül – írásban, a bizonylatok, esetleges minták, csomagolási jegyzékek megküldésével, valamint a számlaszám, a számla dátuma megadásával kerül sor. Rejtett hibák esetén az írásbeli
kifogásolást a hiba megállapítását követően haladéktalanul, legkésőbb azonban az áru Vevőhöz történt beérkezésétől számított 1 hónapon belül kell megtenni. A törvényileg előírt elévülési határidők változatlanul fennmaradnak. Rejtett hiba esetén a Vevőnek kell bizonyítania, hogy az adott esetben rejtett hibáról van szó.

8. Szavatosság
A jelen Általános Üzleti Feltételeknek megfelelően megtett és indokolt kifogásolások esetén a MILE Kft. pótszállításra jogosult. Amennyiben Vevő lemond a pótszállításra vonatkozó jogáról vagy ha a pótszállítás méltányos határidőn belül nem történik meg illetve, ha a csereként érkezett áru ismételten hibás, akkor Vevő választása szerint követelheti a vételár leszállítását vagy a szerződéstől elállhat. A MILE Kft-t. nem terheli felelősség és nem köteles visszárut elfogadni, ha a minőségi hiba arra vezethető vissza, hogy a megrendelő az árut nem megfelelően tárolta vagy szállította. A MILE Kft. elfogad visszárut, amennyiben az áru hibás és a hiba nem az áru Vevő általi átvételét követően keletkezett.

9. Fogyasztói szerződésekre vonatkozó eltérő rendelkezések
Amennyiben az értékesítés gazdasági vagy szakmai tevékenységén kívül szerződést kötő személy részére történik, úgy a Vevő fogyasztónak, a MILE Kft-vel kötött szerződés pedig fogyasztói szerződésnek minősül, így az általános szerződési feltételek szavatossági igények bejelentésére és szavatosságra vonatkozó rendelkezéseit a jelen fejezetben foglalt eltéréssel kell alkalmazni. Fogyasztói szerződés esetén ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában meg volt, kivéve, ha a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. ettől eltérő megállapodása semmis. Fogyasztói szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni.

10. A termékek felhasználása Vevő által
A MILE Kft. által forgalmazott termékek elsősorban világítástechnikai és villamos ipari célra szolgálnak és hacsak eltérő megjelölés nincs a termék-címkén, vagy a MILE Kft. katalógusában, nem használhatók bármely más célra. Vevő kifejezetten kijelenti és garantálja a MILE Kft. felé, hogy valamennyi, a MILE Kft-től beszerzett árut megfelelően fog használni és forgalmazni és/vagy az ezekkel előállított árukat is a szakterületen járatos, értelmes ember gyakorlatának megfelelően, szigorú összhangban az alkalmazandó, jelenleg érvényes, valamint az ezt követően érvénybe lépő törvényekkel és szabályokkal használja és forgalmazza. Nem lehet kifogás tárgya a Vevő szakmai tájékozatlansága, az ügyben való járatlansága vagy olyan utólag felhozott igényre való hivatkozása, melyet előzetesen mint szállítási/teljesítési feltételt nem írt elő, vagy nem kötött ki. A Vevő felelőssége meggyőződni arról, hogy a vásárolt termék a veszélyes anyagok kategóriájába tartozik-e, illetve hogy rendelkezik-e ezen anyagok felhasználására, forgalmazására vonatkozó hatósági engedéllyel. A Vevő beleegyezik a MILE Kft. és
alkalmazottai, ügynökei, jogutódjai, tisztviselői és engedményesei kártalanításába és minden felelősség alóli mentesítésébe, amelyek a MILE Kft-t érhetik, olyan hanyagságra, kártérítési felelősségre és szerződésszegésre alapozott igények eredményeként, amelyet a Vevő és alkalmazottjai, ügynökei, jogutódjai, tisztviselői, engedményesei, a Vevő ügyfelei, végfelhasználói, kisegítő személyzete vagy a MILE Kft. által forgalmazott termékek felhasználásából következően közvetett vagy közvetlen módon harmadik felek emelnek a MILE Kft-vel szemben, vagy amelynek oka a Vevő kötelezettségeinek elmulasztása. A MILE Kft. felelősségének – előzőek szerinti – kizárását nem érintik azok a károk, amelyek a MILE Kft. vagy ennek alkalmazottai szándékosan, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító magatartásából erednek

11. Védjegyek
Tilos a MILE Kft. által forgalmazott termékek helyett azokra való utalással helyettesítő terméket ajánlani vagy szállítani, valamint az árjegyzékekben és hasonló üzleti papírokon a MILE Kft. – védett vagy nem védett – termékmegnevezéseit a „pótlás", „pótlásképpen", „helyett" szavakkal kapcsolatba hozni, vagy helyettesítő termék megnevezésével összefüggésbe hozni. Nem megengedett továbbá a MILE Kft. termékmegnevezéseit, különösen védjegyeit nyomtatványokon, reklámanyagokon a MILE Kft. előzetes hozzájárulása nélkül (alkotórész – adatként is) felhasználni.

12. Viszonteladás
A MILE Kft. által forgalmazott, eredeti csomagolással ellátott termékek csak felbontatlan állapotban adhatók tovább. A MILE Kft. által forgalmazott termékek Európai Unión kívüli harmadik államban történő tovább eladása csak előzetes írásban rögzített egyeztetést követően lehetséges.

13. Vis major és szerződést gátló tényezők
Mindennemű vis major, előre nem látható üzemi, közlekedési, vagy szállítási zavarok, tűzkárok, áradások stb. illetve hatósági rendelkezések, amelyek nem a teljesítésre kötelezett félnek róhatók fel, mentesítik a MILE Kft-t a szállítási kötelezettség alól.

14. Érvényességi záradék, bírói illetékesség
Amennyiben jelen Általános Szállítási Feltételek valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek bizonyulna, úgy ez nem érinti a szerződés többi részének hatályosságát. Az érvénytelennek bizonyult rendelkezést úgy kell értelmezni, hogy az ezzel elérni kívánt gazdasági célkitűzés - amennyiben lehetséges - elérhetővé váljék. Azokban a kérdésekben, amelyekben jelen szerződés nem rendelkezik, a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak. A felek az egymás közötti jogvita tárgyában elsősorban egyeztetni és megállapodásra törekedni kötelesek. A MILE Kft. által kiadott ajánlatokkal, vagy az általa teljesített eladásokkal kapcsolatos minden olyan jogvita, amelyet a felek egymás közötti megállapodással rendezni nem tudnak, hatáskörtől függően, a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességébe tartozik.


Érvényes: 2022.04.04-től

Forrasztó pisztolypáka SG109T-heggyel lámpával 100W 230V 3s-felmelegedés cserélhető csúcs SMA
7 195 Ft
Forrasztó állomás 60W 230V 0-500°C FAHRENHEIT
8 536 Ft
Gázforrasztó ceruza 20-65mm láng piezo-gyújtó 1300°C FAHRENHEIT
5 029 Ft
Forrasztóón professzionális 0.8mm-átm 0,25 kg ón/ólom 2%-folyasztó 60%-ón Fahrenheit Laboratory
7 753 Ft
Forrasztópáka FPH4-heggyel támasztékkal 30W 230V 240s-felmelegedés 4mm-pákacsúcs átmérő SMA
4 547 Ft
Forrasztópáka FPH6-heggyel támasztékkal 60W 230V 240s-felmelegedés 6mm-pákacsúcs átmérő SMA
5 330 Ft
Forrasztópáka FPH7-heggyel támasztékkal 80W 230V 180s-felmelegedés 7mm-pákacsúcs átmérő SMA
6 523 Ft
Forrasztó ón 1.5mm-átmérő 2%folyasztószer 250g SMA
8 941 Ft
Forrasztó ón 1mm-átmérő 2%folyasztószer 250g SMA
8 941 Ft
Forrasztó ón 2mm-átmérő 2%folyasztószer 250g SMA
8 941 Ft